ПРАВИЛА

конкурсного приймання

до 5-11 класів

гімназії № 136 м. Києва

на 2017-2018 навчальний рік

 

 

Обговорено та схвалено

на спільному засіданні

педагогічної ради та Ради

гімназії № 136 м.Києва

(протокол № 3 від 2 лютого 2017р.)

 

 

Голова                      О.В.Павловська

Секретар                  І.Ю.Кірєєва

 

 

 

ПРАВИЛА

конкурсного приймання до 5-11 класів гімназії № 136 м.Києва

на 2017-2018 навчальний рік

 1. Приймання учнів до 5-11 класів гімназії проводиться у порядку, встановленому Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженою Міністерством освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України від 04.07.2003 № 547/7868.
 2. У конкурсному відборі можуть брати участь учні загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від місця проживання, конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 3. Конкурсні випробування проводяться для учнів:

5-х класів        з 29 травня по 09 червня 2017р.

6-9 класів       з 29 травня по 16 червня 2017р.

10-х класів     з 16 червня             по 23 червня 2017р.

5-11 класів   з 25 серпня по 30 серпня 2017р.(додаткове конкурсне приймання

 за наявності вільних місць).

 1. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом в.о.директора гімназії за погодженням з радою гімназії.
 2. У складі приймальної комісії створюються предметні комісії – з математики, української мови. Голова комісії – в.о.директора гімназії.
 3. До участі в конкурсному прийманні до 5-11 класів допускаються учні, які мають достатні та високі показники успішності, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту.
 4. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні гімназії, що здійснює приймання. Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації – сайти гімназії № 136 м.Києва та управління освіти Дніпровського району.
 5. До приймальної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та свідчать про їх навчальні або творчі досягнення. Для учнів, які вступають до 5,10 класів гімназії, проводяться конкурсні випробування з математики (письмово) та української мови (письмово).
 6. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 6-9,11 класів гімназії, проводяться за умови наявності вільних місць у вищезазначений термін з таких предметів: математика (письмово), українська мова (письмово).
 7. Учні, які вступають до 5-11 класів і мають високий рівень знань з усіх навчальних предметів, звільняються від конкурсного випробування і зараховуються до гімназії на основі поданих документів.
 8. Учні 5-11 класів, які набрали під час конкурсного випробування з математики 8-12 балів, з української мови 8-12 балів, зараховуються до гімназії за умови наявності вільних місць.
 9. Випускники 9-х класів гімназії № 136 м.Києва зараховуються до 10 класу, які мають начальні досягнення високого та достатнього рівня за освітній рівень базової загальної середньої освіти, за рекомендацією педагогічної ради та за заявою батьків. Учні, які не отримали рекомендації педагогічної ради, беруть участь у конкурсному випробуванні на загальних умовах.
 10. Варіанти письмових завдань для учнів 5-11 класів гімназії розробляються методичними комісіями вчителів та затверджуються в.о.директора гімназії за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.
 11. Конкурсні завдання зберігаються у в.о.директора гімназії та оприлюднюються в день випробування головою приймальної комісії у присутності її членів та вступників.
 12. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом гімназії; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою приймальної комісії після виставлення балів.
 13. Письмові роботи з усіх предметів тривають по 45 хвилин.
 14. Результати конкурсних випробувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше, ніж через 3 дні після проведення кожного випробування.
 15. Письмові роботи учасників конкурсу зберігаються у гімназії протягом року. Місце їх зберігання визначає в.о.директора гімназії.
 16. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, призери та учасники ІІІ–1V етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів  науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
 17. Діти, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає в.о.директора гімназії.
 18. Діти, які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 19. Для зарахування учнів до гімназії № 136 м.Києва подаються такі документи:
 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • особова справа;
 • копія свідоцтва про народження (паспорта);
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту та додаток до нього (для учнів, які вступають до 10-го класу);
 • медична картка встановленого зразка.
 1. Діти, які пройшли конкурс і набрали відповідну кількість балів, рекомендовано до зарахування до гімназії на підставі рішення приймальної комісії (Таблиця 1).

Таблиця 1

5-11 класи

Рівень

Базові предмети

Українська мова

Математика

Максимальний

12

12

Мінімальний

8

8

 1. Для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей, які прибули із зони АТО встановлено особливі (пільгові) умови конкурсу. Їм надається право першочергового зарахування до гімназії за умов набирання певної кількості балів(Таблиця 2).

Таблиця 2

5-11 класи

Рівень Українська  мова Математика

Максимальний

12 12
Мінімальний 7 7
 1. Учні 5-11 класів, які не набрали мінімальну кількість балів з української мови (8 балів), з математики (8 балів) не рекомендовані до зарахування до гімназії № 136 м.Києва.
 2. Зарахування дітей до 5-11 класів проводиться 01.09.2017р.
 3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються директором гімназії за погодженням з управлінням освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 4. Діти, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 5. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінали документів (див.п.22) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.
 6. Персональну відповідальність за дотримання вимог даних правил несе в.о. директора гімназії.
 7. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до гімназії, за його результатами покладається на управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Завдання для проведення конкурсних випробувань

(зразок – завдання 2016-2017 н.р.)

 

ВАРІАНТ 1

 1. Обчисліть:

104   904 – 3328 : 52

 1. Розв’яжи задачу:

Дитячому садку подарували 4 ящики цукерок по 5 кг у кожному і 6 ящиків печива по 3 кг у кожному. На скільки кілограмів більше подарованого було цукерок, ніж печива ?

 1. Розв’яжи рівняння:

(39 + Х) – 84 = 78

 1. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано правильно:

17*6

+ 4*5*

*082

 1. У записі 4 4 4 4 4 4 4 4 поставте між деякими цифрами знак «+» так, щоб утворився вираз, значення якого дорівнює 500.

 

ВАРІАНТ 2

 1. Обчисліть:

102   501 + 9044 : 38

 1. Розв’яжи задачу:

На зиму Вінні-Пух заготовив 7 діжок меду по 12 кг у кожній і 9 діжок по 10 кг у кожній. Скільки всього кілограмів меду заготовив Вінні-Пух?

 1. Розв’яжи рівняння:

(Х + 38) – 62 = 78

 1. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано правильно:

253*

+ *79*8

4**97

 1. Замініть зірочки такими цифрами, щоб сума будь-яких трьох сусідніх чисел дорівнювала 20: 7, *, *, *, *, *, *, 9.

 

ВАРІАНТ 3

 1. Обчисліть:

280    701 – 896 : 28

 1. Розв’яжи задачу:

До магазину завезли 240 кг і 156 кг апельсинів. Третину завезених фруктів продали першого дня, а решту – другого. Скільки кілограмів фруктів продали другого дня?

 1. Розв’яжи рівняння:

( Х – 56) + 32 = 61

 1. Замість зірочок поставте такі цифри, щоб додавання було виконано правильно:

*62*

+ 84*7

*2*62

 1. У записі 1,2,3,4,5,6,7,8,9 поставте між деякими цифрами знак «+» або знак «-» так, щоб значення отриманого виразу дорівнювало 100.

КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ 

з української мови для вступу до 5 класу гімназії № 136 м.Києва

ВАРІАНТ 1

 1. Частина мови, що означає і відповідає на питання Хто? Що? Це:
а іменник
б прикметник
в займенник
г дієслово
 1. Вкажіть рядок, у якому всі власні назви записано правильно:
а річка Дніпро, цукерки «Київ вечірній», журнал соняшник
б опера «Наталка Полтавка», місто «Полтава», кіт Мурко
в фабрика «Киянка», пісня «Стежина», місто Вінниця
г гімназія «Ерудит», майдан «Незалежності», озеро Світязь
 1. Вкажіть рядок, у якому всі іменники стоять у формі кличного відмінка:
а сестро, Олена, земляче, мріє
б душе, козаче, земля, старосто
в матусю, брате, Україно, друже
г дубе, земле, калино, вишня
 1. Позначте рядок, у якому всі дієслова пишуться без м’якого знака:
а заспіваєш.., скажеш.., зробиш..ся, звучит..
б переливає..ся, передаєт..ся, змусиш.., умовиш..
в сперечаєш..ся, вовтузиш..ся, змастиш.., перевчиш..ся
г несет..ся, смієш..ся, домовиш..ся, нагрієш..
 1. Букву Д на місці пропуску треба писати в слові:
а боро..ьба
б моло..ьба
в хо..ьба
г фу..бол
 1. Подвоєні букви в орудному відмінку однини матиме кожен іменник рядка:
а піч, юність, зустріч
б молодь, сіль, мідь.
в любов, ніч, сіль
г гордість, туш, гуаш

 

 1. Склади і запиши розповідь про вулицю, на якій ти живеш (5-7 речень).

ВАРІАНТ 2

 1. Вкажіть речення, у якому вжито особовий займенник:
а Вітер віє з поля на долину (Т.Шевченко)
б Вітер в небі за хмарами гониться (В.Симоненко)
в Я розганяю тіні хмар (Є.Будницька)
г Летять вітри з турецьких берегів (В.Сосюра)
 1. Вкажіть рядок, усі слова в якому числівники:
а десять, десятиріччя, десятий
б сто, сотник, усоте
в чотири, четверо, четвертий
г двадцятий, двадцятка, двадцять
 1. У реченні Їдем з другом до третього друга у гості числівник стоїть у формі:
а родового відмінка
б давального відмінка
в орудного відмінка
г знахідного відмінка
 1. Вкажіть рядок, у якому всі дієслова належать до першої дієвідміни:
а писати, знати, читати, могти
б чути, говорити, намагатися, минати
в чекати, колупати, любити, сидіти
г грати, вважати, просити, наполягати
 1. Правильно написано всі прислівники рядка:
а щодня, восени, праворуч
б що дня, восени, праворуч
в щодня, в осени, праворуч
г щодня, восени, право руч
 1. Закінчення –ом в О.в. однини матиме кожен іменник рядка:
а окунь, сад, ставок
б м’яч, листок, город
в стіл, цвях, ліс
г плащ, житло, замок

 

 1. Склади і запиши висловлювання про те, як ти ставишся до природи (5-7 речень)